Om Men in Care (MiC)

Hva er Men in Care?

Menn gjør stadig mer omsorgsarbeid. De vil ikke lenger bare jobbe og være økonomiske bidragsytere til familien, de vil også ta vare på sine nærmeste i en bredere forstand. Likevel, på mange arbeidsplasser i Norge møter menn betydelige hindringer når de de skal ta en større del av omsorgsoppgavene. Disse blir i stedet overlatt til kvinner. Dette er til hinder for kvinners yrkeskarrier, og for menns egen deltakelse i familielivet. Disse hindringene mener vi bør reduseres. Men in Care (MiC) er et treårig europeisk prosjekt (mars 2019-februar 2022), med tolv partnere, finansiert av EU-kommisjonen under EaSI-programmet (PROGRESS-aksen). MiC har som mål å fremme menns omsorg for barn, eldre, partnere, kollegaer og dem selv. Prosjektet vil undersøke arbeidsplasser i sju ulike land (Østerrike, Tyskland, Island, Norge, Polen, Slovenia og Spania), og vurdere hvordan kultur og andre forhold kan endres slik at menn kan ta en mer omsorgsfull rolle. Så hvordan kan arbeidsplasser legge til rette for en god arbeid-familie-balanse for alle ansatte? Hva er «best pratice» på dette området? I dette arbeidet vil MiC involvere arbeidstakere, fagforeninger, arbeidsgivere og familier til å diskutere, lære og dele erfaringer.

Hvorfor er Men in Care viktig?

Det er store samfunnsmessige gevinster knyttet til at menn tar en større del av omsorgsarbeidet i familiene, og har en god balanse mellom yrkesarbeid og omsorgsarbeid. Blant sammenhenger som kan trekkes fram er arbeidstakeres økte motivasjon og produktivitet, bedre samarbeid mellom ledelse og ansatte, evt. partneres økte tilfredshet med parforholdet, bedre relasjon mellom fedre og barn, et mer inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø og økt rekruttering av kvinnelige ledere.

Aktiviteter

Gjennom en rekke ulike aktiviteter vil partnerne i prosjektet vil skape oppmerksomhet om betydningen av menns omsorg og hva virksomhetene selv kan gjøre:

 • Lage en vurdering av eksisterende kjønnsforskjeller i kvinners og menns arbeid-familie balanse og bruk av ordninger. Det vil utarbeides egne nasjonale «benchmarking reports».
 • Møter med bedrifter, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner som er interessert i å redusere barrierene for menns omsorgs.
 • Undersøkelser på arbeidsplasser av ordninger som er iverksatt for å fremme menns omsorg.
 • Utvikling av en guide for bedrifter, med anbefalinger for å fremme balanse mellom arbeid og familieliv for mannlige arbeidstakere
 • Internt seminar på arbeidsplasser for informasjonsutveksling
 • Seminarer for henholdsvis ledere, mannlige arbeidstakere og fagforeningsrepresentanter
 • Gjennomføring av «multiplier events» for å spre «beste praksis»
 • En offentlig kampanje på europeisk nivå for hvordan bedrifter kan fremme menns omsorg.

Resultater

Vi forventer følgende resultater gjennom dette prosjektet:

 • Implementering av nye ordninger på arbeidsplasser som fremmer menns omsorg. Disse arbeidsplassene vil i neste omgang kunne være forbilder/modeller for andre.
 • Deling av «best practices» for arbeid-familie-balanse på tvers av land og bedrifter
 • Skape bærekraftige partnerskap på flere nivåer, med interessenter som alle jobber for å fremme menns omsorg (både på europeisk og nasjonalt nivå)
 • Øke bevisstheten rundt menn og omsorg
 • En forbedring av arbeidsforhold som vil kunne være fordelaktig for både arbeidstakere og arbeidsgivere (redusert fravær, økt produktivitet og økt tilfredshet i jobben)

Her kan du finne resultatene av arbeidet vårt på norsk, engelsk og i språket til nasjonene som inngår i prosjektet.

Prosjektpartnere og tilknyttede organisasjoner

Last changed: 09.09.2019