o projekcie Mężczyźni i opieka (MiC)

O czym jest projekt Mężczyźni i opieka (MiC)?

Mężczyźni coraz częściej i chętniej angażują się w opiekę nad bliskimi osobami, nie chcąc już być tylko odpowiedzialnymi za sytuację ekonomiczną rodziny. Napotykają jednak wiele barier utrudniających im podjęcie prac opiekuńczych. Men in Care / Mężczyźni i opieka (MiC) to europejski 3-letni projekt (2019-2022) realizowany przez 12 organizacji i instytucji (uniwersytetów, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych), który uzyskał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu EaSI (PROGRESS). Ma on na celu poprawę warunków pracy w siedmiu krajach (Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Polska, Słowenia i Hiszpania) by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. W ramach projektu MiC sprawdzimy jak polityki i kultura pracy mogą zostać zmienione by mężczyźni mogli bardziej aktywnie zaangażować się w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, partnerami, współpracownikami i przyjaciółmi. Poprzez włączenie w projekt pracowników i ich rodzin, związków zawodowych oraz pracodawców będziemy mogli poznać  i upowszechniać dobre praktyki umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Nie tylko bowiem kobiety, ale także mężczyźni chcą mieć czas i elastyczne warunki pracy, które umożliwią im dbanie o siebie i innych.

Dlaczego projekt Mężczyźni i opieka jest ważny?

Umożliwienie mężczyznom angażowania się w opiekę ma pozytywny wpływ nie tylko na nich samych, ale także na  osoby w ich środowisku społecznym, na firmy i organizacje oraz społeczeństwo jako całość. Badania pokazują, że pracownicy, którzy zachowują równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym są bardziej zadowoleni, mają lepsze relacje z dziećmi i partnerami, wykazują większą lojalność wobec instytucji w których pracują, jak również rozwijają różnorodną wiedzę i umiejętności. Działania podjęte w ramach projektu Mężczyźni i opieka wskażą rozwiązania zmniejszające nierówności między kobietami i mężczyznami w politykach i praktykach dotyczących zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, a tym samym poprawią jakość życia kobiet i mężczyzn.

Działania

W ramach projektu Mężczyźni i opieka zostaną  zrealizowane następujące działania:

 • Raporty krajowe analizujące istniejące nierówności płci w praktykach odnoszących się do godzenia pracy zawodowej i życia prywatnego
 • Spotkania z firmami, administracją publiczną  i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi pokonywaniem barier doświadczanych przez mężczyzn podejmujących się opieki
 • Analiza polityk  i rozwiązań wspierających mężczyzn pełniących role opiekuńcze realizowanych przez firmy, administrację publiczną i organizacje pozarządowe
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących polityk i rozwiązań służących zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników
 •  Spotkania w firmach i instytucjach publicznych w celu wymiany informacji
 • Szkolenia dla menedżerów, pracowników i przedstawicieli związków zawodowych/ przedstawicieli pracowników
 • Spotkania informacyjne – promowanie dobrych praktyk
 • Kampania informacyjna przedstawiająca rezultaty projektu Mężczyźni i opieka na poziomie europejskim

Rezultaty

W ramach projektu planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

 • Wdrożenie nowych strategii wspierających mężczyzn pełniących role opiekuńcze w ich miejscach pracy. Strategie te mogą zostać wykorzystane jako dobre praktyki przez inne firmy, instytucje czy organizacje
 • Wymiana najlepszych praktyk dotyczących zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
 • Stworzenie sieci  współpracy w ramach której będą promowane i rozwijane rozwiązania wypracowane w projekcie Mężczyźni i opieka
 • Zwiększenie widoczności zagadnień związanych z podejmowaniem opieki przez mężczyzn
 • Poprawa warunków pracy, by były one korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców (mniejsza absencja, większa wydajność i wyższe zadowolenie z pracy)

Rezultaty projektu dostępne są tutaj.

Partnerzy w projekcie i organizacje stowarzyszone

Last changed: 10.09.2019