Mężczyźni i role opiekuńcze w czasie i po pandemii / Men and caring roles during and after the pandemic

Pandemia COVID-19 pokazuje nierówności płci – zarówno na rynku pracy, jak i w pracach opiekuńczych, wskazując na kobiety jako bardziej obciążone opieką i w większym stopniu narażone na utratę pracy. W kontekście tym jeszcze bardziej istotna staje się debata na temat włączenia mężczyzn w prace opiekuńcze oraz próba odpowiedzi na ile sytuacja pandemii zmieni postrzeganie ról opiekuńczych pełnionych przez mężczyzn. Temat ten został podjęty podczas spotkania zorganizowanego przez Diversity Hub i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z przedstawicielami i przedstawicielkami ośmiu korporacji, które odbyło się 29 kwietnia 2020 roku. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk pozwalających lepiej zrozumieć z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie pracownicy, zespoły oraz firmy. Rozmawialiśmy o kluczowej roli menadżerów i menadżerek liniowych: to właśnie ich styl zarządzania oraz umiejętności znajdowania równowagi pomiędzy empatią a efektywnością wpływają na możliwości podjęcia ról opiekuńczych przez mężczyzn. Uczestniczki i uczestnicy spotkania wskazali również na kulturę organizacyjną opartą na wsparciu, zaufaniu czy otwartości jako równie ważny czynnik wpływający na równość płci. Promowanie tych wartości nie tylko wyznacza kierunek i sposób działania firm, ale także pomaga budować pozytywne relacje między pracownikami i pracownicami. Ważnym wątkiem jakim pojawił się w dyskusji jest upowszechnienie się wskutek pandemii szerszego rozumienia opieki, wykraczającego poza opiekę rodzicielską, a odnoszącego się do opieki nad osobami starszymi, partnerkami/partnerami, osobami zależnymi. Z drugiej strony, połączenie uwarunkowań kulturowych i strukturalnych czyni trudnym do określenia kierunek dalszych zmian dotyczące większego włączenie mężczyzn w opiekę i korzystania przez nich z rozwiązań ułatwiających godzenie pracy zawodowej i opieki. Zdaniem uczestników i uczestniczek, rozwiązania te muszą stać się częścią szerszych strategii oraz polityk firm mających na celu zwiększenie równości płci, jak również promowanie wartości równości i sprawiedliwości.

--

The COVID-19 pandemic shows gender inequalities - both in the labour market and in care, pointing to women as being more overburdened with care duties and more likely to lose their jobs. In this context, the debate on the inclusion of men in care and attempting to figure out how the pandemic changes the perception of men's caring roles is even more important. These issues were discussed during a task force organised by Diversity Hub and the Institute of Sociology of the Jagiellonian University with representatives of eight corporations on 29 April 2020. The meeting enabled the exchange of experiences and good practices to better understand what challenges employees, teams and companies are currently facing. We talked about the key role of line managers: it is their management style and the ability to find a balance between empathy and effectiveness that impact men's ability and willingness to take on caring roles. The participants also pointed to organisational culture based on support, trust and openness as an equally important factor influencing gender equality. Promoting these values not only determines the direction and manner of operation of companies, but also helps to build positive relations between employees. Another important issue that emerged during the discussion was that the meaning of “care” needs to be extended, as it is no longer limited mostly to parental care, but also includes the care of the elderly, partners and dependent persons. On the other hand, the impact of cultural and structural conditions makes it difficult to foresee the direction of further changes concerning greater involvement of men in care and their use of solutions facilitating the reconciliation of work and care. According to the participants, these solutions must become part of broader strategies and company policies aimed at increasing gender equality as well as promoting the values of equality and justice.

Last changed: 23.01.2023